Naujienos


 SKELBIMAS 2

DĖl KANDIDATŲ Į UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS VIETĄ ATRANKOS

 Uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ valdyba skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ direktoriaus pareigoms eiti. Tarnybinis atlyginimas susiejamas su Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos), darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniu dydžiu.

UAB „Plungės autobusų parkas“ direktoriaus pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais)  -  12.  

                Specialieji ir kvalifikaciniai reikalavimai:

        1. turėti aukštąjį  universitetinį išsilavinimą;       

        2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

        3. savarankiškai planuoti, organizuoti įmonės veiklą;

        4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

        5. mokėti naudotis kompiuteriu, ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

        6. žinoti įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus transporto ir keleivių vežimo srityje, būti susipažinęs su Darbo kodeksu ir Civiliniu kodeksu, mokėti taikyti darbų saugos, higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus bendrovės veikloje, išmanyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, buhalterinės apskaitos  ir kitų norminių aktų reikalavimus, reglamentuojančius įmonių ūkinę - komercinę veiklą;

          7. turėti vadovaujamojo darbo patirties ne mažiau nei 1 metus.

 

             Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas - veiklos programos vertinimas, pokalbis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus asmeniškai arba notaro patvirtintas kopijas siųsti registruotu laišku:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas) ir Pretendento nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (2 priedas);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą (CV) ir savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;

5. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą.

 

Dokumentai priimami adresu: uždarosios akcinės bendrovės „Plungės autobusų parkas“ administracija,  Pramonės pr. 13B, Plungė, 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo rajoniniuose laikraščiuose ir Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt, UAB „Plungės autobusų parkas“ interneto tinklalapyje www.plungesap.lt.

Telefonas pasiteirauti (8 448) 53 798.

 

Valdybos pirmininkė                                                                                                          Daiva Bliujutė

Priedai:

Konkurso vedimo nuostatai

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

SKELBIMAS 1

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

UAB „Plungės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 269814430, adresas: Pramonės pr.13B, LT-90112 Plungė.:

  1. Skelbiama kandidatų atranka į Bendrovės nepriklausomų valdybos narių vietas:

1.1. vieno kandidato, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje;

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.plungesap.lt

  1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Plungės autobusų parkas“, Pramonės pr.13B,  LT-90112 Plungė., II aukštas, administracijos  kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.00 val. ;

2.2. elektroniniu paštu  info@plungesap.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Plungės autobusų parkas“, Pramonės pr.,  LT-90112 Plungė

     3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 18 d. įsakymą Nr.D-666.

„Dėl kandidatų į Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo i pavyzdinių Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių nepiklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“

  1. Laikotarpis, kuriam kandidatai renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomų narių vietas: 4 (ketverių) metų kadencija.

 

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs Plungės rajono savivaldybės tarnautojas ar administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.6. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba 6.1- 6.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis), taip pat sutuoktinio tėvai);

6.7. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar Plungės rajono savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;

6.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario ir bendrovės interesų konfliktas.

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas, turintis kompetencijų finansų srityje (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) arba teisės srityje.

Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, arba finansų konsultavimo srityje, arba finansinių paslaugų srityje, arba finansų ar ekonominės analizės srityje arba teisininko darbo patirtis;

7.2. kandidatas, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės srityje.

Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens valdyboje, arba juridinio asmens vadovu, arba strateginio planavimo srityje, arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje arba teisininko darbo patirtis;

7.3. kandidatas, turintis kompetencijų transporto vadybos ir verslo srityje.

Turi turėti žinių transporto vadybos ir verslo srityje. Žinias apie transporto vadybos ir verslo veiklos sritį patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo transporto vadybos ir verslo veiklos šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

  1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai dokumentus UAB „Plungės autobusų parkas“ turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo viešo paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gruodžio 27 d.

  1. UAB „Plungės autobusų parkas“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) vyriausia buhalterė Daiva Venckuvienė, tel. (8 448) 5 3798,

El. paštas: info@plungesap.lt;

2) Direktorius Rimantas Kmieliauskas, tel. (8 448) 5 3753,

El. paštas:  r.kmieliauskas@plungesap.lt.

 

11. Kita informacija:

Informuojame, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

 

 PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas)

2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese(2 priedas) 

Puslapis "Naujienos" atnaujintas 2019-12-17